logo

Къща музей "Велик княз Николай Николаевич", град Пордим

Къ­ща­та на Иван Стой­ков-Тро­ян­ча­ни­на е стро­е­на през пе­ри­о­да 1862- 1865 г. През 1877 г. в нея пре­би­ва­ват рус­ки­ят им­пе­ра­тор, глав­но­кo­ман­два­щи­ят Ду­нав­ска­та рус­ка ар­мия, ру­мън­ски­ят княз, вид­ни рус­ки во­е­на­чал­ни­ци. От 26 ок­том­ври до 10 ­де­кем­ври тук е раз­квар­ти­ру­ва­на рус­ка­та Глав­на квар­ти­ра.В този дом в присъствието на граф Н. Игнатиев, ген.Н.Обручев, ген.Д.Милютин, ген.Е.Тотлебен, ген. Й.Гурко се про­веж­дат во­ен­ни съ­ве­ти, взе­ли важ­ни стра­те­ги­чес­ки ре­ше­ния за хо­да на вой­на­та - за блокадата на Плевен, за зимното преминаване на Балкана, обсъден е проектът на Сан-Стефанския мирен договор. Отку­пе­на е от Во­ен­но­то ми­нис­тер­ство и пре­вър­на­та в му­зей в пе­ри­о­да 1904-1907 г.

Експозицията отразява дейността на Главната квартира на руската армия по време на пребиваването на главнокомандващия княз Николай Николаевич и император Александър ІІ в Пордим от 26 октомври до 15 декември 1877 г.  В нея е отделено специално внимание на участието и ролята на руската артилерия във войната от 1877-1878 г.  

Работно време :

8.00 – 12.00 ч. 13.00 – 17.00 ч. 

Почивен ден – събота и неделя

Вход свободен

Беседа – безплатна

Телефони: 

064/ 834-558 - Плевен и 06513/ 21-06 – Пордим

Къща музей

Част от музейната експозиция
Част от музейната експозиция
Артилерийска зала
Артилерийска зала