logo

Съобщение

От 12.00 до 13.00 ч. се преустановява приемът на посетители в Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” поради обедна почивка и извършване на дезинфекция.  
РВИМ-Плевен спечели проект към Министерството на културата
 През м. юли 2021 г. Регионален военноисторически музей – Плевен спечели проект и подписа Договор с Министерството на културата за предоставяне на финансова подкрепа в размер на 5 868,44 лв. /Пет хиляди осемстотин шестдесет и осем и 0,44 лв/ за реализация на проект „Основни мерки в консервацията, свързани с опазване на движими културни ценности от Сбирка Д – „Архиви”, Научен архив I и II при Регионален военноисторически музей – Плевен са грижата за правилното съхраняване”. 




 Подробно по целите на проекта: 
 -Опазване на 18258 броя движими културни ценности от Сбирка Д – „Архиви”, 2521 бр. Научен архив I и  1958 бр. научен архив II, като се предприемат превантивни консервационни мерки с осигуряване на по-добри условия на тяхното съхранение чрез закупуване на архивни кутии за съхраняване, съответно изработване на папки и кутии за специфичните по размер обекти от без киселинен картон, като материалите са съобразени с изискванията за фондохранилищата.


 -Оборудване с професионални уреди за контрол на климатологичните параметри с възможност за мониторинг на отчетените стойности на температура и влажност във фондохранилището. Целта е да се подобри ефективността на климатичната инсталация и да се създадат оптимални условия за съхранение на архивната документация. 



 -По изискване всички архивни материали се съхраняват в метални каси. Изключение правят някои по-големи по формати обекти, за които има обособени стелажи. С цел подобряване условията за тяхното опазване е необходимо оборудването им със съответните кутии и графични папки за съхраняване.



 Основната цел на проекта е превантивната грижа – подобряване условията за опазване и правилно съхраняване на архивните материали, което е мярка към благоустройството на фондохранилището като цяло.
В момента се работи по проекта, който ще приключи до 20.11.2021 г.

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата.